Dogana merr masa për lehtësimin e qarkullimit të bashkatdhetarëve

Prishtinë | 18 Kor 2018 | 15:27 | Nga

Duke marr marrë për bazë objektivat e Doganës se Kosovës lidhur me krijimin e lehtësirave dhe ofrimin e shërbimeve të shpejta dhe profesionale me rastin e aplikimit te procedurave doganore,si në procedurën e zhdoganimit te mallrave ,ashtu edhe me rastin e kalimit të mallrave dhe udhëtarëve përmes Pikave te Kalimit Kufitar, duke u nisur gjithnjë edhe nga praktikat që tani ka krijuar Dogana e Kosovës në raport me trajtimin e bashkatdhetarëve dhe kryerjen e procedurave nga fushë-veprimtaria doganore.

Në zbatim të pikave të Rezolutës së Kuvendit të Kosovës NR. 06-R-12 datë 06.07.2018 e aplikueshme për periudhën 15 korrik 2018 deri me 15 shtator 2018, Udhëzohet i gjithë stafi operativ i Doganës së Kosovës që operon në kuadër të pike kalimeve që me rastin kryerjes se detyrave te punës,ushtrimin e mandatit tyre te përcaktuar me ligj ta bëjnë ne frymën e Rezolutës se Kuvendit te Republikës se Kosovës nr. 06-R-12 dt 06.07.2018.

Ne lidhje me këtë secili zyrtarë doganor duhet te përkujdeset qe :

• I gjithë procesi i punës te zhvillohet shpejt duke treguar azhuritet në kryerjen e procedurave te rregullta kufitare
• Te gjithë personat qe qarkullojnë përmes PKK, ne veçanti bashkatdhetarët tanë të trajtohen në mënyrë profesionale.
• Udhëheqësit e PKK duhet te përkujdesen qe përmes menaxhimit me efiqiencë te rrezikut te reduktojnë ne maksimum procedurat e përditshme të kontrollit ;
• Rastet kur bashkatdhetarët bartin me vete mallra, te vlerësohen shpjet dhe ne mënyrë te drejtë. Në rastet e veçanta dhe sipas diskrecionit ligjor të merret vendim lidhur me trajtimin e tyre pa shkaktuar situata të cilat pengojnë qarkullimin dhe lehtësimin e lëvizjes se mallrave dhe udhëtareve

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme