18 shkaqe për vlerësimin e dobët në PISA dhe 20 propozime

Prishtinë | 06 Dhj 2019 | 00:10 | Nga Leutrim Sahiti

18 shkaqet që dërguan në vlerësimin e dobët të PISA-s dhe 20 propozime se si mund të rritet cilësia e arsimit në Kosovë!

 1. Diplomat blihen me shumicë në treg;
 2. Provimet kalohen me skripta;
 3. Pyetjet në provime në shumicën e rasteve janë të njejta pothuajse në secilin afat;
 4. Shumica e profesorëve universitar pensionohen dhe ende nuk kanë asnjë libër të botuar;
 5. Pranimi në universitet me korrupsion e nepotizëm;
 6. Studentët mbushin muret dhe tavolinat me përgjigje të testeve;
 7. Bibliotekat të zbrazura e kafiteritë të mbushura me studentë;
 8. Përzgjedhja e mësuesve, arsimtarëve
  e profesorëve bëhet në bazë të përkatësive partiake;
 9. Ekonomisti ligjëron Drejtësinë, filozofi Psikologjinë e biologu Gjeografinë;
 10. Një profesor mbanë deri në 5 vende pune njëkohësisht;
 11. Mësim e jo edukim;
 12. Punë praktike në minimum;
 13. Shitblerje të notave;
 14. Ngacmime dhe kushtëzime seksuale;
 15. Vlerësim i mirësjelljes e jo i dijes( hajt një 5-she se i urtë është);
 16. Droga e pasiguri në shkolla;
 17. Numër masiv i studentëve në ligjerata;
 18. Nxënësit duan nota, jo dije;

P.s Pa tendenca gjeneralizuese.

Çka duhet të bëjmë në ngritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë?

 1. Depolitizimi i sistemit arsimor, partitë politike të qëndrojnë larg universiteteve;
 2. Rivlerësim i gjithë mësimdhënësve në Kosovë, për të matur aftësitë e tyre nëse janë konform lëndës që ligjërojnë;
 3. Pranimi i mësimdhënësve të bëhet nga niveli qëndror, në bashkëpunim edhe me këshillin e prindërve dhe atë të nxënësve. Në asnjë mënyrë drejtoritë e arsimit në komunat e Kosovës nuk guxojnë të përzgjedhin mësimdhënësit, pasi që kjo bie ndesh me pavarësinë politike të shkollës;
 4. Inspektim strikt i punës së mësimdhënësve gjatë orarit mësimor nga ekspertët e arsimit;
 5. Mësimdhënësit të cilësohen si arkitekt të shoqërisë dhe jo militantë të partive politike;
 6. Reduktim i numrit të studentëve në fakultete;
 7. Më shumë punë praktike në fakultete;
 8. Motivim më të madh për nxënësit dhe studentët për punë hulumtuese dhe arritje të rezultateve të larta në mësimnxënie;
 9. Përkrahje më e madhe për profesorët universitar për botime dhe hulumtime shkencore;
 10. Numër më të madh të bursave studimi në vëndet e zhvilluara të botës;
 11. Shkollat të kenë psikolog dhe sociolog, për të pasur një disiplinë me të madhe tek nxënësit dhe reduktim të sjelljeve devijante;
 12. Biblioteka në secilën shkollë dhe qytet të Kosovës;
 13. Dënime të larta për nxënësit dhe studentët që kopjojnë në teste, fakulteti nuk është vend për të gjithë, për këtë si alternativë janë shkollat profesionale;
 14. Më shumë literaturë shkencore, universitare të përkthyer në gjuhën shqipe;
 15. Një profesor me një vend pune, duke qëndruar në shkollë e universitet dhe jo në Qeveri apo vend tjetër të punës;
 16. Përpilim i duhur i testeve, duke matur saktë njohuritë e nxënësve e studentëve, duke evituar përsëritjen e testeve me pyetje të njëjta në afate të provimeve;
 17. Një vlerësim më real dhe më disiplinor i maturës shtetërore;
 18. Vlerësimi i studentëve me pyetje të mbyllura në provime të zëvendësohet me forma tjera të matjes së njohurive;
 19. Grupe të vogla të studentëve në ligjërata dhe ushtrime në mënyrë që asnjë student mos të kalojë pa shprehur aftësitë e saj/tij;
 20. Programe cilësore të orientimit në karrierë dhe pranim të studentëve në fakultet konform kërkesave të tregut, në mënyrë që studentët e diplomuar të punësohen pasi të përfundojnë studimet.

Të ngjashme