Bëhet publik një draft-statut i Asociacionit, propozohet që ai të formohet në bazë të Kushtetutës së Kosovës

Prishtinë | 26 Jan 2023 | 14:21 | Nga Ekonomia Online

Në media ka nisur të qarkullojë një draft i statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

RTV Dukagjini ka publikuar këtë dokument, të cilin ia atribuon Fondacionit për social demokraci Friedrich-Ebert-Stiftung që vepron edhe në Kosovë, ndërsa thotë se e ka siguruar nga një përfaqësi diplomatike në Prishtinë.

Dokumenti përmban 18 nene ndërsa që në nenin e parë theksohet se Asociacioni është një entitet legal i themeluar në bazë të Kushtetutës dhe sistemit ligjor të Republikës së Kosovës.

Në 18 nene është vendosur baza e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, draft ky i propozuar nga Fondacioni për social – demokraci FES. Ky dokument që ende nuk ka dalë në publik është siguruar nga Radio Televizioni Dukagjini nga një përfaqësi diplomatike në Prishtinë. Në fillim të këtij dokumentit të propozuar nga FES thuhet se ky mekanizëm themelohet në bazë të Ligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë të Parimeve për Normalizimi i Marrëdhënieve në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë.

Ndërkohë, në nenin e parë të këtij draft statuti është vënë një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme.

“Asociacioni/Bashkësia është si subjekt juridik i themeluar në përputhje me Kushtetutën dhe sistemin juridik të Republikës së Kosovës”, thuhet në nenin e parë të këtij dokumenti.

Pos kësaj në pikën e dytë të nenit të parë theksohet se statuti i asociacionit është akti më i lartë juridik i këtij mekanizmi ndërsa miratohet nga Kuvendi Themelues i këtij asociacioni.

Po në pikën tre të nenit të parë theksohet edhe një gjë shumë e rëndësishme. Aty është paraparë që statuti të miratohet edhe nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe do të marr verifikim edhe nga Gjykata Kushtetuese.

“Statuti do të miratohet me akt juridik të Qeverisë së Kosovës dhe do të marrë fuqinë e një rregulloreje të Qeverisë sipas sistemit juridik të Kosovës pas shqyrtimit nga Gjykata Kushtetuese”, thuhet në këtë pikë.

Një nga dilemat më të mëdha që është ngritur gjithmonë në Kosovë është fakti se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe, do të jetë nivel i tretë i pushtetit në Kosovë.

Kjo çështje në draftin e statutit të hartuar nga FES  është trajtuar në nenin katër.

Aty thuhet se asociacioni në asnjë mënyrë nuk do zëvendësoj apo cenoj kushtetutshmërinë dhe marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve qendrore dhe atyre lokale në Republikën e Kosovës.

Në përmbushjen e këtyre objektivave, Asociacioni/Bashkësia nuk do të dëmtojë ose anashkalojë autoritetin dhe kompetencat e parashikuara me kushtetutë dhe ligj të bashkësive pjesëmarrëse dhe në asnjë mënyrë nuk do të zëvendësojë apo cenojë kushtetutshmërinë dhe marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve qendrore dhe atyre lokale në Republikën e Kosovës” është precizuar në këtë nen.

Në këtë draft është paraparë edhe struktura organizative e Asociacioni të Komunave me Shumicë Serbe, që për organ më të lartë ka Kuvendin e Asociacionit.

Në këtë draft janë paraparë edhe kompetencat që do të ketë Asociacioni në fushën në të gjitha fushat, ndërsa të gjitha këto do të mund ti lexoni gjatë ditës në Dukagjini.com.

Ky draft i hartuar nga Fondacioni për social-demokraci pritet të prezantohet nga vet ky institut me 30 janar.

Më poshtë gjeni të përkthyer Draft-Statutin

Në bazë të Ligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë të Parimeve për Normalizimi i Marrëdhënieve në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, komunat në vazhdim (LISTA E KOMUNAVE) formojnë Asociacionin/Bashkësinë e Komunave në të cilat komuniteti serb i Kosovës është në shumicë.

Neni 1

L Asociacioni/Bashkësia është si subjekt juridik i themeluar në përputhje me Kushtetutën dhe sistemin juridik të Republikës së Kosovës.

Statuti i Asociacionit/Bashkësisë është akti më i lartë juridik i Asociacionit/Bashkësisë.

Statuti do të miratohet nga kuvendi themelues i Asociacionit/Bashkësisë i formuar nga anëtarët me votim të kuvendeve komunale të komunave pjesëmarrëse në përputhje me Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Statuti do të miratohet me akt juridik të Qeverisë së Kosovës dhe do të marrë fuqinë e një rregulloreje të Qeverisë sipas sistemit juridik të Kosovës pas shqyrtimit nga Gjykata Kushtetuese.

Kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë është organi përgjegjës për ndryshimet e amendamenteve të Statutit. Ndryshimet e Statutit duhet të ndjekin të njëjtën procedurë të miratimit dhe implementimit.

Asociacioni/Bashkësia përbëhet nga këto dhjetë (10) komuna (LISTA E KOMUNAVE) dhe përfaqëson interesat e tyre dhe të banorëve të tyre. Anëtarësimi në Asociacion/Komunitet është vullnetar. Procedurat për anëtarësim shtesë, largim nga anëtarësimi dhe shpërbërja e Asociacionit/Bashkësisë janë të përcaktuara nga ky Statut.

Asociacioni/Bashkësia nuk do të zëvendësojë apo zvogëlojë të drejtat dhe interesat e komuniteteve në Republikën e Kosovës, siç janë të përcaktuara në Kushtetutën e saj dhe të parapara (të siguruara) me sistemin juridik.

Neni 2

Emërimet zyrtare të këtij personi juridik janë:

“Asociacioni/Bashkësia e Komunave në Republikën e Kosovës në të cilën komuniteti serb i Kosovës është në shumicë”, “Bashkësia e komunave në Republikën e Kosovës në të cilën komuniteti serb i Kosovës është në shumicë” dhe “Asociacioni i Komunave në Republikë të Kosovës në të cilën komuniteti serb i Kosovës është në shumicë”.

Që të tri këto emërtime zyrtare i referohen personit juridik të krijuar me këtë Statut.

Në këtë Statut, emërtimi Asociacion/Bashkësi do të thotë të gjithë ose cilindo nga emrat zyrtarë.

Organet zyrtare të Kosovës ose përfaqësuesit e Asociacionit/Bashkësisë kanë të drejtë t’i referohen me cilindo nga tre emrat zyrtarë.

Veprimtaritë e Asociacionit/Bashkësisë bazohen në parimet e pjesëmarrjes vullnetare nga anëtarët e saj, në avancimin e demokracisë dhe qeverisjes lokale, si dhe në respektimin e dispozitave për mbrojtjen dhe përfaqësimin e të drejtave dhe interesave të komuniteteve të përfshira në Kushtetutën dhe ligjet e Kosova.

Autoritetet komunale i bashkohen Asociacionit/Bashkësisë në bazë të vendimit të kuvendeve të tyre komunale në përputhje me {(rishikimet që rregullojnë vendimmarrjen e këtij organi komunal. Në procesin e anëtarësimit në Asociacion/Bashkësi, çdo anëtar duhet të miratojë Statutin e saj. Anëtarët e Asociacionit/Bashkësisë janë të lirë të anëtarësohen në shoqata të tjera kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare në një linjë me sistemin juridik dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Anëtarët e Asociacionit/Bashkësisë kanë të drejtë të ndërpresin anëtarësimin. Vendimin për largimin nga Asociacioni/Bashkësia e merr Kuvendi i Komunës përkatëse në pajtim me dispozitat ligjore që rregullojnë vendimmarrjen e këtij organi komunal. Komuna që është larguar nga Asociacioni/Bashkësia mund të rivendosë anëtarësimin e saj përmes procedurave të përshkruara në pikën 4 të lartcekur.

Asociacioni/Bashkësia do të jetë e hapur për çdo komunë tjetër me kusht që anëtarët të jenë dakord.

Vendimi për pranimin e një anëtari të ri të Asociacionit/Bashkësisë do të merret me shumicë të thjeshtë të delegatëve të Kuvendit të saj.

Asociacioni/Bashkësia mund të shpërbëhet vetëm me vendim të Kuvendit, të miratuar me 2/3 e shumicës së anëtarëve të saj.

Në rast se vendimi për shpërbërjen merret nga Kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë, shpërbërja e Asociacionit/Bashkësisë bartet nga Qeveria.

Pasuria e Asociacionit/Bashkësisë shpërndahet sipas vendimeve të Kuvendit të Asociacionit/Bashkësisë.

Anëtarët e Asociacionit/Bashkësisë kanë përgjegjësi të, respektojë Statutin dhe aktet e organeve të Shoqatës, paguajë rregullisht tarifën e anëtarësimit, të përmbahuni nga veprimi brenda ose përmes Asociacionit/Bashkësisë në një mënyrë të kundërt.

Ndërsa te Statuti, mbështet integritetin, besueshmërinë dhe reputacionin e Asociacionit/Bashkësisë.

Anëtarët e Asociacionit/Bashkësisë kanë të drejtë të përjashtojnë një ose më shumë komuna nga anëtarësimi me vendim të Kuvendit të saj të miratuar me 2/3 e shumicës së anëtarëve të saj.

Asociacioni/Bashkësia do të ketë simbolet e veta zyrtare, duke përfshirë stemën dhe flamurin, të cilat do të dizajnohen nga Bordi i Asociacionit/Bashkësisë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligji për Vetëqeverisjen Lokale.

Shkalla e Asociacionit/Bashkësisë do të përcaktohet me Statutin [gjatë përfundimit të tij dhe përmes konsultimit ndërmjet palëve të interesuara të Asociacionit/Komunitetit).

Asociacioni/Bashkësia ka të drejtë në buxhetin e vet integral, llogaritë bankare dhe ka të drejtë të zotërojë pronë dhe të angazhohet në transaksione financiare.

Neni 3

Në përputhje me Marrëveshjen e Parë të Ratifikuar dhe Kushtetutën, Asociacioni/Bashkësia do të ketë funksionet si më poshtë.

Forcimi i demokracisë lokale, të promovojë të drejtat etnike, gjuhësore, fetare dhe format e tjera të identiteteve kulturore të përfaqësuara në mesin e popullatës së komunave pjesëmarrëse,

Ushtron një mbikëqyrje të plotë për zhvillimin e ekonomisë lokale,

Ushtron mbikëqyrje të plotë në fushën e arsimit

Ushtron një mbikëqyrje të plotë për të përmirësuar kujdesin lokal shëndetësor parësor dhe sekondar dhe kujdesin social.

Asociacioni/Bashkësia do të pranojë dokumente të prodhuara nga autoritetet shëndetësore dhe të mirëqenies sociale të komunave pjesëmarrëse dhe kanë të drejtë të kërkojnë informacion shtesë nga komunat pjesëmarrëse për kryerjen e këtij funksioni.

Do të ketë gjithashtu të drejtën të kërkojë informacion zyrtar nga autoritetet qendrore lidhur me kryerjen e këtyre funksioneve.

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së plotë në fushën e kujdesit parësor dhe sekondar shëndetësor dhe social, Asociacioni/Bashkësia do t’i përmbahet plotësisht Kushtetutës dhe sistemit juridik të Republikës së Kosovës.

Ushtron mbikëqyrje të plotë për të koordinuar planifikimin urban dhe rural.

Asociacioni/Bashkësia e përmbush këtë objektiv përmes kryerjes së funksioneve të mëposhtme:

Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të saj për qëllime të planifikimit urban dhe rural ndërkomunal.

Përfaqësimi i interesave të komunave pjesëmarrëse me autoritetet qendrore për sa i përket planifikimit urban dhe rural ndërkomunal.

Ofrimi i këshillave ligjore, tematike dhe të bazuara në kërkime për autoritetet qendrore dhe komunave pjesëmarrëse në lidhje me proceset e shpronësimit në territoret e këtyre komunave.

Të merren masa për përmirësimin e kushteve lokale të jetesës për të kthyerit në Kosovë.

Asociacioni/Bashkësia e përmbush këtë objektiv përmes kryerjes së funksioneve të mëposhtme:

Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet bashkive pjesëmarrëse në dobi të komunitetit të të kthyerve.

Financimi i zgjidhjeve të strehimit për të kthyerit në Kosovë në komunat pjesëmarrëse.

Për kryerjen e funksioneve të përcaktuara më sipër, Asociacioni/Bashkësia do të marrë rregullisht dokumente të prodhuara nga autoritetet e lidhura me kthimin e komunave pjesëmarrëse dhe do të ketë të drejtë të kërkojë informacion shtesë nga komunat pjesëmarrëse në lidhje me kryerjen e këtë funksion. Ai do të ketë gjithashtu të drejtën të kërkojë informacion zyrtar nga autoritetet qendrore lidhur me kryerjen e këtyre funksioneve.

Në përmbushjen e këtij objektivi dhe përveç aktiviteteve kërkimore-zhvilluese të përshkruara më sipër, Asociacioni/Bashkësia do të kryejë çdo aktivitet tjetër kërkimor dhe zhvillimi që konsiderohet i nevojshëm nga bashkitë pjesëmarrëse, siç mund të jetë e rëndësishme për nevojat e tyre individuale ose ato që lidhen me bashkëpunimin ndërkomunal.

Ofron shërbime për anëtarët e saj në përputhje me ligjin e Kosovës.

Në përmbushjen e këtij objektivi dhe përveç shërbimeve të përshkruara më lart, Asociacioni/Bashkësia do të ofrojë shërbime të tjera që mund të kërkohen nga anëtarët e tij ose shoqatat e komuniteteve lokale të komunave pjesëmarrëse, në përputhje me ligjet e sistemit juridik të Kosovës.

Të vlerësojë ofrimin e shërbimeve publike për anëtarët dhe banorët e tyre për të mbështetur Asociacionin/Bashkësinë në formimin e pozicioneve me interes të përbashkët për pjesëmarrjen në punën e autoriteteve qendrore.

Asociacioni/Bashkësia, në përputhje me qeverisjen e saj të brendshme demokratike, mund të formojë komisione të posaçme, më vete ose së bashku me autoritetet qendrore, për lehtësimin e zgjidhjeve administrative të nevojshme për ky zbatim, si verifikimi i diplomave dhe certifikatave. Ky artikull gjithashtu mund të zbatohet për çështjet e hapura ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, të tilla si pranimi i ndërsjellë i certifikatave dhe çështje të ngjashme me rëndësi për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe tregtinë.

Neni 4

Në përmbushjen e këtyre objektivave, Asociacioni/Bashkësia nuk do të dëmtojë ose anashkalojë autoritetin dhe kompetencat e parashikuara me kushtetutë dhe ligj të bashkësive pjesëmarrëse dhe në asnjë mënyrë nuk do të zëvendësojë apo cenojë kushtetutshmërinë dhe marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve qendrore dhe atyre lokale në Republikën e Kosovës.

Neni 5

Asociacioni/Bashkësia do të ushtrojë kompetenca të tjera shtesë të cilat mund të delegohen nga autoritetet qendrore në koordinim me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.

Neni 6

Asociacioni/Bashkësia do të ketë këto organe, kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë, kryetarin e Asociacionit/Bashkësisë, nënkryetarin e Asociacionit/Bashkësisë, këshilli i Asociacionit/Bashkësisë, bordi i Asociacionit/Bashkësisë.

Zyra për Kërkesa dhe Ankesa e Asociacionit/Bashkësisë.

Organet e Asociacionit/Bashkësisë do të promovojnë bashkëjetesën dhe paqen ndërmjet qytetarëve të komunave të tyre anëtare dhe inkurajojnë ndërtimin e kushteve të përshtatshme për t’u mundësuar të gjitha komuniteteve të shprehin, ruajnë dhe zhvillojnë identitetet e tyre kombëtare, etnike, kulturore, fetare dhe identitetet gjuhësore.

Neni 7

Kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë është organi i tij suprem i përbërë nga përfaqësuesit e zgjedhur nga secili kuvend i komunave pjesëmarrëse në mesin e anëtarëve të tyre të zgjedhur, dhe i njëjti do të pasqyrojë përbërjen e kuvendeve komunale.

Numri i përfaqësuesve të Kuvendit përcaktohet nga numri i përfaqësuesve në kuvendet e komunave pjesëmarrëse në raport 10 me 1. Çdo komunë pjesëmarrëse delegon një përfaqësues në Kuvendin e Asociacionit/Bashkësisë për secilën komunë për dhjetë vendet e kuvendit.

Delegatët në Kuvendin e Asociacionit/Bashkësisë zgjidhen nga kuvendi përkatës komunal me propozimin e kryetarit të komunës.

Në propozimin dhe përzgjedhjen, kryetari dhe kuvendet komunale do të respektojnë parimin e sigurimit të diversitetit etnik të komunës së tyre. Në këtë mënyrë, përmasat etnike të përfaqësuara në kuvendin komunal do të pasqyrohen në përbërjen e delegatëve të saj në Kuvendin e Asociacionit/Bashkësisë. Në këtë proces, kryetarët e komunave dhe kuvendet komunale do të respektojnë normat e të drejtave të komuniteteve të përfshira në Kushtetutën dhe sistemin juridik të Republikës së Kosovës.

Termet e Kuvendit do të lidhen me termet e kuvendeve komunale të komunave pjesëmarrëse. Në çdo zgjedhje lokale, brenda një muaji pas themelimit të kuvendeve komunale, kuvendet komunale të themeluara do t’i nënshtrohen procedurës së zgjedhjes së përfaqësuesve të tyre në Kuvendin e Asociacionit/Bashkësisë sipas procedurave të përshkruara më lart dhe në përputhje me ligjin.

Mandati i delegatëve të Kuvendit përfundon me përfundimin e mandatit të tyre në kuvendin komunal përkatës. Të gjitha format e siguruara ligjërisht për përfundimin e mandatit si këshilltar i kuvendit komunal do të aplikohen deri në fund të mandatit në Kuvendin e Asociacionit/Bashkësisë. Në rast të zgjedhjeve të përsëritura ose të pjesshme në një komunë të caktuar pjesëmarrëse, mandati i përfaqësuesve të asaj komune në Asociacion/Bashkësi përfundon dhe zëvendësohet nga delegatët e kuvendit komunal të themeluar përmes zgjedhjeve të përsëritura ose të pjesshme sipas procedurave të përcaktuara nga lart dhe në përputhje/koordinim me ligjin.

Kuvendi komunal i secilës komunë pjesëmarrëse ka të drejtë të shfuqizojë mandatin e një ose më shumë delegatëve të tij në Kuvendin e Asociacionit/Bashkësisë. Shfuqizimi i mandatit duhet të arsyetohet në aspektin e respektimit të këtij Statuti dhe sistemit juridik të Kosovës. Në zëvendësimin e delegatëve të saj në Kuvend, kuvendet komunale do të respektojnë parimin e diversitetit etnik të përshkruar më sipër. Iniciativa për zëvendësimin e delegatit në Kuvend mund të merret nga kryetari i komunës, nënkryetari për komunitete, nënkryetari i kuvendit komunal për komunitete, ose ndonjë këshilltar i kuvendit komunal. Vendimet për revokimin e mandatit dhe zëvendësimin e tij merren nga kuvendi komunal i komunës përkatëse.

Delegatët në Kuvendin e Asociacionit/Bashkësisë do të kenë të drejtë në kompensim financiar për punën e tyre në Kuvend. Kompensimi financiar do të përcaktohet me Rregulloren e Kuvendit dhe do të jetë në përputhje me standardet financiare të shërbimit publik të rregulluara me ligjin e Kosovës.

Neni 8

1.Mbledhjet e Kuvendit të Asociacionit/Bashkësisë thirren dhe drejtohen nga Kryetari i Asociacionit/Bashkësisë.

Në mungesë të tij/saj, mbledhjet do të thirren dhe do të drejtohen nga Nënkryetari i Asociacionit/Bashkësisë.

Në rast se të dy mungojnë ose pengohen ndryshe, delegati më i vjetër në dispozicion mund të thërrasë dhe të drejtojë mbledhjen përkatëse të Kuvendit.

Mbledhjet e Kuvendit thirren me iniciativë të Kryetarit të Asociacionit/Bashkësisë, Bordit të Asociacionit/Bashkësisë, ose me 1/3 e delegatëve të Kuvendit të Asociacionit/Bashkësisë.

Pas inaugurimit dhe brenda tre muajve, Kuvendi do të hartojë Rregulloren e tij të Punës për të rregulluar sistemin e votimit dhe çështjet e tjera procedurale.

Rregullorja e Punës do të jetë në përputhje me Statutin dhe sistemin ligjor të Kosovës. Rregullorja e punës, sa më afër që të jetë e mundur, do të pasqyrojë rregulloren e punës së kuvendeve komunale në Kosovë. Rregullorja e punës kërkon miratimin e 2/3 të delegatëve të Kuvendit.

4.Kuvendi mblidhet së paku dy herë në vit dhe mund të mbajë mbledhje të tjera të rregullta dhe ad hoc. Orari dhe procedurat e tjera të mbledhjeve të Kuvendit do të rregullohen me Rregulloren e Punës.

Neni 9

Kuvendi miraton Statutin e Asociacionit/Bashkësisë, në përputhje me dispozitat e cekura më lart.

2.Kuvendi shqyrton dhe miraton ndryshime në Statutin e Asociacionit/Bashkësisë, në përputhje me dispozitat e përshkruara më lart.

Kuvendi miraton Rregulloren e vet të Punës, në përputhje me dispozitat e parashtruara më lart.

Kuvendi vendos për pranimin dhe shkarkimin e delegatëve të tij, në përputhje me dispozitat e mësipërme.

5.Zgjedh dhe shkarkon Kryetarin, Zëvendëskryetarin dhe Bordin e Asociacionit/Bashkësisë.

Shqyrton dhe miraton buxhetin e Asociacionit/Bashkësisë.

Me rekomandim nga Kryetari ose Bordi i Asociacionit/Bashkësisë, Kuvendi shqyrton dhe miraton dokumentet udhëzuese të politikave strategjike relevante për punën e Asociacionit/Bashkësisë ose për zbatimin e objektivave të Asociacionit/Bashkësisë, kur ato kanë të bëjnë me të gjithë anëtarët. të Asociacionit/Bashkësisë.

Konsideron, shqyrton dhe përcakton prioritetet e politikave për zbatimin e Objektivave të Asociacionit/Bashkësisë.

Shqyrton dhe miraton marrëveshjet e bashkëpunimit me autoritetet qendrore ose palët e treta, vendase ose të huaja, që kanë të bëjnë me Objektivat ose Asociacionin/Komunitetin në tërësi.

Konsideron dhe miraton projekte ndërtimi, infrastrukture dhe investime të tjera me vlerë më shumë se 50 mijë euro, me propozimin e Kryetarit dhe Bordit të Asociacionit/Bashkësisë.

Shqyrton dhe miraton rregullore dhe vendime tjera administrative lidhur me objektivat e Asociacionit/Bashkësisë në pajtim me Statutin dhe sistemin ligjor të Kosovës.

Të gjitha vendimet e Kuvendit në përputhje me pikat e lartcekura janë të zbatueshme për anëtarët e tij. Kur është e nevojshme dhe e përcaktuar me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, komunat pjesëmarrëse do t’i zbatojnë vendimet e Kuvendit përmes procedurave ligjore, administrative, buxhetore dhe procedura të tjera që kanë të bëjnë me fushëveprimin e kompetencave të komunave në Kosovë. Secili anëtar i Asociacionit/Bashkësisë ka të drejtë të shprehë zyrtarisht një vendim tjetër ose ndryshe të mos miratojë vendime të Kuvendit përmes procedurave të tij të parashikuara me kushtetutë dhe me ligj.

Si organ suprem i Asociacionit/Bashkësisë, Kuvendi mund të vendosë ndryshimin e kompetencave të çdo organi tjetër të Asociacionit/Bashkësisë, nëse është e nevojshme përmes ndryshimeve të Statutit.

Neni 10

1.Asociacioni/Bashkësia do të ketë një kryetar të zgjedhur nga Kuvendi nga radhët e anëtarëve të kuvendeve të komunave pjesëmarrëse dhe kryetarëve të tyre. Procedura për zgjedhjen e Presidentit do të rregullohet me Rregulloren e Kuvendit.

Asociacioni/Bashkësia do të ketë një Nënkryetar i cili do ta ndihmojë Presidentin në kryerjen e detyrave të tij/saj. Nënkryetari zgjedhet nga Kuvendi nga radhët e anëtarëve të kuvendeve të komunave pjesëmarrëse dhe kryetarët e tyre. Procedura për zgjedhjen e nënkryetarit do të rregullohet me Rregulloren e Kuvendit.

Mandatet e Presidentit dhe të Zëvendës Presidentit janë të lidhura me mandatet e tyre përkatëse në komunat e tyre pjesëmarrëse. Në çdo cikël të zgjedhjeve vendore, pasi të konstituohet, Kuvendi do të zgjedhë Presidentin dhe Zëvendëskryetarin e ri. Nuk ka kufizime sa i përket shërbimit të përsëritur në këto dy funksione, nëse në ndonjë mënyrë të përcaktuar me ligj ndërpritet mandati i Presidentit ose i Zëvendës Presidentit komunal, Kuvendi do t’i shkarkojë ata dhe do të zgjedhë kryetarin dhe nënkryetarin e ri.

Kryetari do të përfaqësojë Asociacionin/Bashkësinë përpara autoriteteve qendrore dhe palëve të treta, vendase apo të huaja.

Kryetari i kryeson mbledhjet e Kuvendit dhe është ndër palët e autorizuara për të thirrur mbledhjet e Kuvendit.

Kryetari mbikëqyr punën e Bordit dhe administratës së Asociacionit/Bashkësisë dhe menaxhon punën e Asociacionit/Bashkësisë, zbatimin e objektivave të Asociacionit/Bashkësisë dhe vendimet e Kuvendit.

I ndihmuar nga Bordi dhe administrata e Asociacionit/Komunitetit, Kryetari menaxhon buxhetin dhe shpenzimet e Asociacionit/Komunitetit, në përputhje me dispozitat e Statutit dhe normave ligjore të Kosovës.

I ndihmuar nga Bordi, Presidenti është enti i autorizuar i Asociacionit/Komunitetit për menaxhimin e llogarive të saj bankare, dokumenteve të lidhura me pronën, lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit, përfaqësimin në gjykatë dhe çështje të tjera administrative, dhe forma të tjera të korrespondencës formale të nevojshme për funksionimin e Asociacionit/Bashkësisë. Në ushtrimin e këtij autoriteti, Presidenti do të ndjekë procedurat e përcaktuara në Statut dhe në sistemin juridik të Kosovës.

Kryetari inicon shqyrtimin dhe miratimin e udhëzimeve të politikave strategjike dhe dokumenteve të tjera të përshkruara më lart nën kompetencat e Kuvendit të Asociacionit/Bashkësisë.

Zëvendëskryetari ndihmon Presidentin në të gjitha funksionet e përshkruara më sipër, përfaqëson Asociacionin/Bashkësinë në konsultim me Presidentin dhe zëvendëson Presidentin në kryerjen e detyrave të tij/saj kur është e nevojshme. Presidenti mund t’i delegojë përkohësisht ndonjë nga funksionet e mësipërme Zëvendës Presidentit.

Neni 11

1.Asociacioni/Bashkësia do të ketë një Këshill të përbërë nga maksimumi 30 anëtarë në mesin e banorëve të komunave pjesëmarrëse, duke përfshirë të gjithë kryetarët e komunave pjesëmarrëse.

Përbërja e Këshillit do të pasqyrojë diversitetin etnik të komunave pjesëmarrëse dhe do të respektojë dispozitat kushtetuese dhe ligjore për përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë.

Rregullat e përcaktuara më sipër për mandatin 6 këshilltarët bashkiakë dhe kryetarët e bashkive brenda organeve të Asociacionit/Bashkësisë do të aplikoj për mandatin e këshillit për kryetarët.

Zgjedhja dhe kriteret për anëtarësim në Këshill për anëtarët e tij që nuk janë kryetarë komunash apo këshilltarë të kuvendit komunal do t’i përcaktojë Kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë me rregullore të veçantë në pajtim me këtë Statut dhe sistemin juridik të Kosovës.

Frekuenca dhe caktimi i mbledhjeve, vendimmarrja dhe çështjet tjera që rregullojnë punimet e Këshillit do të përcaktohen nga Kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë përmes një rregulloreje të veçantë në përputhje me këtë Statut dhe sistemin juridik të Kosovës.

Anëtarësimi në Këshillin e jokryetarëve të komunave do të pasqyrojë diversitetin etnik të komunave pjesëmarrëse dhe në të kundërtën do të respektojë normat kushtetuese dhe ligjore për përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë.

Anëtarësimi në Këshillin e jokryetarëve të komunave do të pasqyrojë diversitetin etnik të komunave pjesëmarrëse dhe në të kundërtën do të respektojë normat kushtetuese dhe ligjore për përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë.

Këshilli informon organevet e tjera të Asociacionit/Bashkësisë dhe anëtarët e tij mund të angazhohen drejtpërdrejt në kërkimin, analizën, formulimin e udhëzimeve strategjike dhe kolegjiumet profesionale që lidhen me zbatimin e Objektivave të Asociacionit/Komunitetit.

Këshilli i jep rekomandime Kryetarit, Zëvendës Presidentit, Bordit dhe Kuvendit të Asociacionit/Bashkësisë në të gjitha aspektet e punës së tyre.

Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë të vëzhgojnë mbledhjet e Kuvendit të Asociacionit/Bashkësisë dhe të paraqesin propozime me shkrim për shqyrtim dhe miratim nga Kuvendi.

Këshilli jep një opinion këshillues për të gjitha format e vendimeve të Kuvendit të Asociacionit/Bashkësisë.

Neni 12

Bordi i Asociacionit/Bashkësisë

Asociacioni/Bashkësia do të ketë Bordin e përbërë nga 7 anëtarë të votuar nga Kuvendi nga radhët e kryetarëve të bashkive dhe banorëve të bashkive pjesëmarrëse.

Përbërja e Bordit do të pasqyrojë diversitetin etnik të komunave pjesëmarrëse dhe të respektojë dispozitat kushtetuese dhe ligjore për përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë.

Bordi do të zgjidhet nga Kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë me propozimin e presidentit/es. Zgjedhja e Bordit kërkon shumicën e thjeshtë të delegatëve të Kuvendit.

Në formulimin e propozimit të tij/saj për Bordin, Presidenti do të konsultohet me udhëheqjen e të gjithëve komunat pjesëmarrëse, Zyrën e Kryeministrit të Kosovës, Asociacionin/Këshillin e Komunitetit, shoqërinë civile dhe liderët e komuniteteve joshumicë nga bashkitë pjesëmarrëse. Në masën më të madhe të mundshme, pikëpamjet e të konsultuarve (bashkëbiseduesve) do të pasqyrohen në propozimin e Presidentit për anëtarët e Bordit të Asociacionit/Bashkësisë.

Për kryetarët e komunave që mund të zgjidhen për anëtarësim në Bord, mandatet e tyre me Bordin janë të lidhura me mandatin e tyre si kryetar, në përputhje me dispozitat përkatëse të përcaktuaramë lart në Statut,

Kuvendi mund të zgjedhë çdo banor tjetër të komunave pjesëmarrëse për anëtarësim në Bord. Në këtë përzgjedhje dhe krahas respektimit të normave të joshumicës, Kuvendi do të udhëhiqet nga vlerat e profesionalizmit, kompetencat personale dhe lëndore, historiku i shërbimit institucional dhe komunitar dhe përfaqësimi.

Bordi do të zgjedhë Kryesuesin, i cili do të koordinojë aktivitetet e tij dhe do t’i raportojë Kuvendit dhe Kryetarit të Asociacionit/Bashkësisë.

Nën mbikëqyrjen e Presidentit, Bordi menaxhon zbatimin e objektivave të Kuvendit, vendimet përkatëse të Kuvendit dhe të administratës së Asociacionit/Bashkësisë.

Në punën e tyre, anëtarët e Bordit do të mbështeten nga borde këshilluese të përbëra nga ekspertë në fushat e mbuluara nga objektivat e Asociacionit/Bashkësisë.

Bordi do të krijojë borde profesionale në fushat në vijim siç janë zhvillimi i ekonomisë lokale, arsimi, kujdesi shëndetësor parësor dhe sekondar, mirëqenia sociale, planifikimi urban dhe rural, kushtet dhe zgjidhjet e qëndrueshme për të kthyerit, shërbime publike, çështjet ligjore, administrative dhe procedurale, të drejtat e komuniteteve joshumicë.

Bordi mund të vendosë të themelojë panele të tjera profesionale në përputhje me

Objektivat e Asociacionit/Bashkësisë

Puna e tyre kufizohet në kërkime, këshilla profesionale dhe teknike lidhur me zbatimin e Objektivave të Asociacionit/Bashkësisë, në lidhje me kompetencat e Bordit.

Nën mbikëqyrjen e përgjithshme të Presidentit, puna e kolegjit mbikëqyret nga Bordi, nën koordinimin e Kryesuesit të tij.

Në zgjedhjen e paneleve profesionale, Bordi do të respektojë dispozitat etnike diversiteti i përshkruar në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.

Neni 13

1.Asociacioni/Bashkësia do të ketë një administratë, të kryesuar nga një shef i administratës i emëruar nga Bordi dhe i raporton atij.

Administrata mbështet punën e Asociacionit/Bashkësisë, në veçanti Bordit dhe Presidentit.

Stafi i administratës përbëhet nga qytetarë të paanshëm, profesionistë dhe të përgjegjshëm të Kosovës – pavarësisht nga vendbanimi i tyre komunal. Stafi i administratës pasqyron standardet e multietnicitetit dhe barazisë gjinore të ngulitura në sistemin ligjor të Kosovës. Stafi i administratës punësohet nga Bordi në bazë të meritës dhe pas kalimit të procedurave të përzgjedhjes, të hartuara dhe miratuara nga Bordi, në përputhje me këtë Statut dhe sistemin juridik të Kosovës.

Stafi i administratës do të përfitojë nga statusi formal i punësimit pranë Asociacionit/Bashkësisë dhe do të gëzojë të drejtat dhe mbrojtjen që u ofron punonjësve Ligji i Punës.

Stafi i administratës do t’i nënshtrohet detyrave të përcaktuara për punonjësit në Ligjin e Punës.

Asociacioni/Bashkësia do të respektojë të gjitha dispozitat relevante të Ligjit të Punës.

Shefi dhe stafi i administratës nuk do të vijnë nga radhët e kryetarëve të zgjedhur të komunave apo anëtarëve të kuvendeve komunale, të komunave pjesëmarrëse dhe as nuk do të ushtrojnë ndonjë funksion tjetër në Asociacion/Bashkësi.

Anëtarët e Asociacionit/Bashkësisë angazhojnë punonjës të komunave anëtare me kontrata të përkohshme speciale të ekspertizës për të kryer një detyrë të caktuar në mbështetje të Bordit dhe Asociacionit/Bashkësisë në zbatimin e Objektivave. Në këtë drejtim, anëtarët e Asociacionit/Bashkësisë do të veprojnë në përputhje me Ligjin e Punës të Kosovës dhe nuk do të cenojnë kapacitetet e komunave pjesëmarrëse për të ofruar shërbime në përputhje me sistemin ligjor të Kosovës.

Neni 14

1.Asociacioni/Bashkësia do të ketë një zyrë për kërkesa dhe ankesa të mandatuara për të pranuar dhe marrë në shqyrtim ato kërkesa dhe ankesa nga autoritetet komunale (kryetari i komunës dhe kuvendi komunal) të komunave pjesëmarrëse ose grupeve qytetare, subjekteve tregtare, apo sindikatat profesionale nga komunat pjesëmarrëse.

Ankesat dhe kërkesat që mund t’i paraqiten kësaj Zyre janë ato që kanë të bëjnë me shkeljet e pretenduara nga Asociacioni/Bashkësia ndaj të drejtave dhe interesave të komunave pjesëmarrëse, banorëve të tyre, subjekteve tregtare apo shoqatave profesionale.

Zyra po ashtu ka fuqinë të pranojë dhe të shqyrtojë mocionet dhe peticionet e aktorëve shoqërorë nga komunat pjesëmarrëse në lidhje me përmbushjen e objektivave dhe funksionimin e organeve të Asociacionit/Bashkësisë.

Vendimet e kësaj zyre në lidhje me ankesat, kërkesat dhe peticionet e paraqitura në të janë të zbatueshme për organet përkatëse të Asociacionit/Bashkësisë. Vendimet e Zyrës mund të ankimohen pranë autoritetit gjyqësor përkatës të Republikës së Kosovës.

Të ngjashme