• Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës (FKPK) – Konkurs

  18 Pri 2023 | 11:28

  FKPK-ja është institucion i pavarur, i themeluar në vitin 2001, si fond pensional me kontribute të definuara, i ngarkuar me përgjegjësinë e menaxhimit dhe investimit të matur të kontributeve pensionale të punëtorëve dhe punëdhënësve të Kosovës, që burojnë nga Ligji Nr. 04/L-101, i amandamentuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-115, me Ligjin Nr. 04\L-168, dhe Ligjin Nr. 05/L-116 për fondet pensionale në Kosovë. FKPK-ja qeveriset nga Bordi Drejtues. Anëtarët e Bordit Drejtues emërohem nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

   

  Komisioni Përzgjedhës shpall konkursin për: PESË (5) ANËTARË PROFESIONALË dhe DY (2) ANËTARË PËRFAQËSUES

   

  Dokumenti i specifikimeve për listën e detajuar të kushteve, detyrave dhe përgjegjësive, si dhe mënyrën e aplikimit mund të shkarkohet nga uebfaqja e FKPK-së në vegzën vijuese: Konkursi Trusti Bordi Drejtues Shqip

   

  Afati i fundit për aplikim për të gjitha pozitat është më 5 maj 2023 ora 16:00 CET.

 • Kosovski penzijski štedni fond (KPŠF) – Konkursi

  18 Pri 2023 | 11:00

   

  KPŠF je nezavisna institucija koja je osnovana 2001. godine, kao penzijski fond sa definisanim doprinosima, zadužen za odgovorno upravljanje i oprezno ulaganje penzijskih doprinosa zaposlenika i poslodavaca na Kosovu. Delatnost KPŠF-a se uređuje Zakonom Br. 04/L-101, dopunjenim i izmenjenim sa Zakonom Br. 04/L-115, sa Zakonom Br. 04/L-168 i sa Zakonom
  Br. 05/L-116, i vodi se od Upravnog Odbora. KPŠF upravlja Upravni odbor. Članove Upravnog odbora imenuje Skupština Republike Kosovo.

   

  Izborna komisija objavljuje konkurs za: PET (5) PROFESIONALNI ČLANOVA i DVA (2) PREDSTAVNIČKA ČLANA

   

  Dokument sa specifikacijom za detaljnu listu uslova, dužnosti i odgovornosti, kao i način prijave možete preuzeti sa sajta KPŠF-a na sledećem linku: Konkurs Upravni Odbor SRB

   

  Poslednji rok za podnošenje prijave za sve pozicije je 5. maja 2023. godine, u 16:00 sati.

 • Regional Water Company KRU Gjakova: Procurement Notice – Rehabilitation of the Sewerage Network

  16 Mar 2022 | 23:59

  SEWAGE DISPOSAL IN SOUTH-WEST KOSOVO – PHASE V/VI 1.2: Rehabilitation of the Sewerage Network (Gjakova)

   

  All enquiries related to the Tender Documents must be submitted on writing to the following address: email: [email protected] and [email protected]

 • Thirrje për aplikim në Akademinë Politike të Fondacionit Friedrich-Ebert 2022

  11 Shk 2022 | 17:30

  Fondacioni Friedrich-Ebert organizon akademinë politike gjatë periudhës nga 20.05.2022 deri më 27.05.2022 (seminar trajnimi tetëditor). Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se 04.03.2022 (5:00 m.d.) përmes e-mailit: [email protected]

 • Call for Applications for the Political Academy of the Friedrich-Ebert-Stiftung 2022

  11 Shk 2022 | 17:29

  The Friedrich-Ebert-Stiftung organizes an academy in the period from 20.05.2022 to 27.05.2022 (eight-day training seminar). Applications must be submitted no later than 04.03.2022 (5:00 p.m.) by sending the required documents to [email protected]