• Regional Water Company KRU Gjakova: Procurement Notice – Rehabilitation of the Sewerage Network

  16 Mar 2022 | 23:59

  SEWAGE DISPOSAL IN SOUTH-WEST KOSOVO – PHASE V/VI 1.2: Rehabilitation of the Sewerage Network (Gjakova)

   

  All enquiries related to the Tender Documents must be submitted on writing to the following address: email: [email protected] and [email protected]

 • Thirrje për aplikim në Akademinë Politike të Fondacionit Friedrich-Ebert 2022

  11 Shk 2022 | 17:30

  Fondacioni Friedrich-Ebert organizon akademinë politike gjatë periudhës nga 20.05.2022 deri më 27.05.2022 (seminar trajnimi tetëditor). Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se 04.03.2022 (5:00 m.d.) përmes e-mailit: [email protected]

 • Call for Applications for the Political Academy of the Friedrich-Ebert-Stiftung 2022

  11 Shk 2022 | 17:29

  The Friedrich-Ebert-Stiftung organizes an academy in the period from 20.05.2022 to 27.05.2022 (eight-day training seminar). Applications must be submitted no later than 04.03.2022 (5:00 p.m.) by sending the required documents to [email protected]

 • Poziv na prijave za Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung 2022

  11 Shk 2022 | 17:28

  Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje akademiju u periodu od 20.05.2022 do 27.05.2022 (osmodnevni seminar za obuku). Aplikacije moraju se dostaviti najkasnije do 04.03.2022 (5:00 m.d.) putem e-maila: [email protected]

 • K.R.U. “Gjakova” rishpall KONKURS

  01 Kor 2020 | 12:03

  Titulli i vendit të punës: Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm