Tender gjysmë milioni euro për rikonstruktimin e platosë në Dardani, punët pritet të përfundojnë për 180 ditë

Prishtinë | 30 Mar 2024 | 10:37 | Nga Ekonomia Online

Kuvendi Komunal i Prishtinës ka ndarë gjysmë milioni euro për rikonstuktimin e platos në lagjen “Dardania” në Prishtinë, te Santea

Sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të Prokurorimit Publik, kohëzgjatja e kësaj kontrate është 180 ditë apo gjashtë muaj.

Në këtë kontratë përfshihen punët përgatitore, ato të demolimeve dhe zhvendosjeve, punët e elementeve mikrourbane, të mbjelljes së drunjëve dhe gjelbërimit, instalimeve elektrike, punët e drenimit dhe punë të tjera.

Kompanitë e interesuara për të kryer punimet kanë afat të dorëzojnë ofertat deri më 22 pril në orën 13:30, kur edhe do të bëhet hapja e tenderëve.

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit

“108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë”, thuhet në dosje.

Të ngjashme