Thirrje për aplikim në Akademinë Politike të Fondacionit Friedrich-Ebert 2022

Prishtinë | 26 Shk 2022 | 19:25 | Nga Ekonomia Online

Akademia Politike e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinon arsimin politik dhe trajnimin praktik në një numër disiplinash. Qëllimi i saj është arsimimi dhe trajnimi i individëve përmes ideve progresive dhe vizionit progresiv të bazuar në vlerat si: liria, drejtësia shoqërore dhe solidariteti, barazia dhe antidiskriminimi.

Program i cili është i dizajnuar të ofrojë njohuri teorike dhe shkathtësi praktike ka për synim që të rinjve aktivë, të mençur dhe vizionar t’u mundësojë avancimin e diturisë së tyre dhe fitimin e shkathtësive të reja, në mënyrë që ata pastaj të merren në mënyrë aktive me çështjet sociale dhe politike që janë brengë e gjithë shoqërisë në Kosovë.

Prandaj, Fondacioni Friedrich-Ebert organizon akademinë politike gjatë periudhës nga 20.05.2022 deri më 27.05.2022 (seminar trajnimi tetëditor). Ju njoftojmë që në përputhje me kufizimet e qeverisë për shkak të pandemisë Sars CoV-2, datat për akademinë mund të ndryshojnë.

Termat dhe Kushtet e pjesëmarrjes

Thirrja për aplikim i drejtohet:

  1. Çdo qytetari të Kosovës të moshës 20-35 vjeç, që është në studime ose që është aktiv në jetën publike në Kosovë (sektori i OJQ-ve, sektori privat, etj.)
  2. Çdo personi i cili identifikohet me vlerat e paraqitura më lart, si: liria, drejtësia shoqërore dhe solidariteti, barazia dhe antidiskriminimi.
  3. Çdo personi i cili është i angazhuar politikisht ose në shoqëri ose që ka për synim që në të ardhmen të bëhet aktiv në jetën shoqërore dhe politike.
  4. Çdo personi me njohuri themelore për shkencat shoqërore dhe politike.
  5. Çdo personi me njohuri të mirë të gjuhës angleze (në të folur dhe në të shkruar).

Nëse i plotësoni këto kritere, ju lutemi dorëzoni dokumentet për aplikim:

  1. CV-në me të dhënat kontaktuese (në gj. angleze)
  2. Letrën motivuese (në gj. Angleze, maksimumi 1 faqe, formati A4, fonti Times New Roman 12, hapësira 1.5)

Përzgjedhja e kandidatëve

Inkurajohen të aplikojnë kandidatët femra dhe meshkuj sikurse edhe kandidatët e përkatësive të ndryshme etnike dhe fetare! Procesi i përzgjedhjes përbëhet prej dy fazave. Gjatë fazës së parë, kandidatët do të parazgjedhen në bazë të të arriturave të tyre personale (duke përfshirë arsimimin akademik, arsimimin joformal, përvojën e punës dhe punën si praktikant-e) të cilat duhet të përfshihen në CV dhe në letrën motivuese.

Kandidatët e kualifikuar do të ftohen në intervistë gjatë muajit Mars 2022. Intervistat do të zhvillohen në gjuhën angleze. Pas përfundimit të gjitha moduleve të programit dhe me të përfunduar fazën e vlerësimit, pjesëmarrësit do të marrin certifikatën mbi përfundimin e suksesshëm të këtij programi.

Çdo person i cili pranohet në programin e Akademisë Politike është i obliguar të paguaj një shumë prej 50€ për pjesëmarrje, pas marrjes së njoftimit përmes postës elektronike për pranimin në këtë program.

Afati për aplikim

Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se 04.03.2021 (5:00 m.d.) përmes e-mailit: [email protected]

Thirrjet për aplikim në të tri gjuhët i gjeni në: EkonomiaOnline.com/Shpalljet

(Artikull i sponsorizuar)

Të ngjashme