GERMIN dërgon ankesë tek Avokati i Popullit në lidhje me pakot e votimit nga Diaspora të papranuara për verifikim

Prishtinë | 17 Tet 2019 | 17:06 | Nga Ekonomia Online

Për shkak të mos-pranimit të 4,639 pakove me fletëvotime nga diaspora prej anës së Komisionit Qendror Zgjedhor, organizata GERMIN sot ka përcjellur një ankesë tek Insitutcioni i Avokatit të Popullit. Përmes shkresës zyrtare, GERMIN përveç kërkesës për një opinion, i ka bërë poashtu thirrje këtij institucioni të ndërmarrë hapat e nevojshëm ligjor për trajtimin dhe zgjidhjen e kësaj çështjeje.  GERMIN konsideron që mos-pranueshmëria e 4,639 pakove me fletëvotime që janë pranuar në adresë të KQZ-së përmes postës për verifikim pas datës 5 tetor 2019 (por të dërguara nga vendet rezidente të votuesve brenda afatit të caktuar 19 shtator – 05 tetor), përbën cënim të të drejtave zgjedhore për qytetarët jashtë vendit.

Në këtë formë, GERMIN pretendon që kufizimi i afatit kohor për pranimin e votave jashtë Kosovës përmes nenit 96 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Rregullës Zgjedhore të KQZ-së nr. 03/2013, është në kundërshtim me nenin 45, lexuar bashkë me nenin 55 të Kushtetutës, pasi që nuk përmbushet qëllimi për të cilin lejohet kufizimi. Neni 55, par. 2 i Kushtetutës përcakton se: “Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund të kufizohen vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme që, në një shoqëri të hapur dhe demokratike, të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet kufizimi”. Nëse qëllimi i vendosjes së afatit prej 24 orëve para ditës së zgjedhjeve për pranimin e votave jashtë Kosovës është që të mos shkaktohen vonesa në procedimin dhe numërimin e votave, atëherë ky qëllim, ndonëse është legjitim, nuk e justifikon refuzimin për të numëruar 4,639 pakot në fjalë. Kjo për arsye se numërimi i votave të ardhura me postë nuk ka filluar deri më datë 15.10.2019, pra më shumë se 5 ditë pas ardhjes së pakove të fundit nga totali prej 4,639 pakove në adresë të KQZ-së. 

Sipas GERMIN, kjo do të thotë se numërimi i këtyre 4,639 pakove, bashkë me votat e tjera të ardhura me postë, nuk do të kishte vonuar nisjen e procesit të numërimit të këtyre të fundit. 

Me fjalë të tjera, vendosja e kufizimit të rreptë prej 24 orësh para ditës së zgjedhjeve, nuk ishte “e domosdoshme që të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet kufizimi”. Rrjedhimisht, në bazë të nenit 55, par. 2 të Kushtetutës, masa apo kufizimi i vendosur nuk është në proporcion me qëllimin. Kufizimi ligjor, në mënyrë që të jetë i lejueshëm duhet të ketë qëllim legjitim dhe duhet të jetë masë proporcionale për të arritur atë qëllim.

Prandaj, mospranimi i këtyre votave të qytetarëve të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit, por të cilat kanë arritur pas afatit të vendosur nga KQZ, përbën cenim të të drejtave zgjedhore të garantuara me nenin 45 të Kushtetutës. Ky veprim shkel poashtu edhe parimin e barazisë së votës sipas të cilit, e drejta e votës nuk nënkupton vetëm të drejtën për të votuar por edhe të drejtën e efektit të barabartë të votës me votat e qytetarëve të tjerë të Republikës.

Të ngjashme