Mbrojtja e Haradinajt thotë se parashtresa e Veselit mbështet qëndrimin se pretendimi i tij për kurth s’ka të bëjë vetëm me ZPS-në

Prishtinë | 17 Jan 2023 | 15:51 | Nga Ekonomia Online

Mbrojtja e Nasim Haradinajt, i është drejtuar me një kërkesë panelit të Apelit, ku ka kërkuar që të urdhërohet Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) që të zbuloj material sipas rregullës 102(3) ose rregullës 103. Sipas mbrojtjes, parashtresa e mbrojtjes së Kadri Veselit e mbështet kërkesën, si dhe qëndrimin e tij se pretendimi i tij për kurth ka të bëjë jo vetëm me ZPS-në, por edhe me personat e lidhur me shtetin serb.

Me 16 janar 2022, kjo kërkesë e mbrojtjes së Haradinajt është refuzuar nga ana e Panelit të Apelit, raporton Betimi për Drejtësi.

Në vendim thuhet se Haradinaj argumenton se kërkesa e tij bazohet në besimin se ZPS posedon informacione që janë të nevojshme për mbrojtjen për të kryer hetime që mund të çojnë në zbulimin e materialeve të mëtejshme shfajësuese që kanë të bëjnë me pretendimin e tij për kurth dhe për rrjedhojë në paraqitjen e duhur të ankesës së tij në këtë rast.

Sipas vendimit, në lidhje me personin e përmendur në pjesën e parë të kërkesës dhe të cilësuar nga ZPS-ja si “jo-dëshmitar” Haradinaj kërkon nga Paneli i Apelit që të urdhërojë ZPS-në të konfirmojë nëse posedon çdo material që mund të zbulohet sipas Rregullit 102(3) dhe/ose Rregullit 103 të Rregullave. Tutje, thuhet se nëse ZPS-ja posedon një material të tillë, Haradinaj kërkon nga Paneli që të urdhërojë ZPS-në që ta zbulojë atë pa vonesë të mëtejshme.

Në vijim, thuhet se në lidhje me dëshmitarin W04349, të përmendur në pjesën e dytë të kërkesës, Haradinaj kërkon urdhër që ZPS-ja t’i përgjigjet kërkesave të mbrojtjes për t’u pajisur me video incizimet e ndonjërës prej dërgesave të grupeve të dokumenteve në OVL-UÇK siç supozohet t’i jetë treguar Dëshmitarit W04349 në intervistën e tij me ZPS-në e datës 9 nëntor 2021.

“Lidhur me intervistën e datës 9 nëntor 2021, Haradinaj shpjegon se ajo i ishte bërë e ditur Mbrojtjes më 16 nëntor 2021 dhe se transkripti i intervistës ishte aq shumë i redaktuar sa që Mbrojtja nuk mund të ishte plotësisht në dijeni të përmbajtjes së saj. Haradinaj shpjegon më tej se ai kreu një intervistë të mëtejshme me Dëshmitarin W04349 më 11 nëntor 2022 “ku u bë “e dukshme” se pjesët e redaktuara të Intervistës së 9 nëntorit 2021 i referoheshin video- regjistrimeve të dorëzimit të dokumenteve në OVL-UÇK”, thuhet tutje.

Sipas vendimit, mbrojtja ka thënë se pas intervistës së 11 nëntorit 2022, Dëshmitari W04349 i dha mbrojtjes një deklaratë të nënshkruar më 10 dhjetor 2022), në të cilën ai deklaroi se atij iu shfaq “pamje me video” gjatë intervistës së tij të 9 nëntorit 2021. Haradinaj thuhet se sugjeron se ky informacion mund të jetë redaktuar nga transkripti i Intervistës së 9 nëntorit 2021.

Haradinaj thuhet se më tej pohon se ai në disa raste, dhe që më 13 mars 2021, ka kërkuar nga ZPS-ja që të zbulojë çdo informacion që mund të ketë në lidhje me mënyrën se si janë dorëzuar dokumentet në UÇK të UÇK-së, por që këto kërkesa “kanë rezultuar vetëm në përgjigje të paqarta dhe evazive nga ZPS”.

Prandaj thuhet se, Haradinaj kërkon nga Paneli që të urdhërojë ZPS-në që të publikojë çdo video incizim apo ndonjë dëshmi të pazbuluar në lidhje me dorëzimin e dokumenteve në OVL të UÇK-së.

Sipas vendimit, në përgjigjen e saj, ZPS-ja argumenton se të dy pjesët e Kërkesës duhet të refuzohen pasi ato rishikojnë çështjet e zgjidhura më parë dhe vijnë shumë kohë pas mbylljes së çështjes, afatit për dorëzimin e provave shtesë në apel dhe seancës së ankesës.

Për sa i përket personit të përmendur në pjesën e parë të kërkesës, ZPS  thuhet se përgjigjet se nuk ka pasur kontakt me këtë person dhe rikujton vendimin e Panelit në Vendimin e Rregullës 103 të Apelit që hedh poshtë kërkesën e Mbrojtjes për zbulim shtesë.

Në lidhje me intervistat dhe deklaratën e dhënë nga dëshmitari W04349, ZPS thuhet se përgjigjet se tashmë ka konfirmuar se nuk ka në posedim asnjë video të llojit të kërkuar nga Haradinaj, se çdo video që ka poseduar i është njoftuar Mbrojtja sipas Rregullit 102(3) të Rregullores, dhe zbulimi i tyre tashmë i diskutuar në gjyq.

“ZPS më tej përgjigjet se, për rrjedhojë, intervista e 11 nëntorit 2022 dhe pretendimi i rremë nga dëshmitari W04349 se ZPS lëshoi një video gjatë intervistës së 9 nëntorit 2021 është e vetmja bazë e avancuar nga Mbrojtja për të provuar të justifikojë rezultate të ndryshme nga ato të vendosura tashmë. ZPS shton se transkripti i pa redaktuar i Intervistës së 9 Nëntorit 2021 së bashku me shënimin zyrtar të intervistës i janë dhënë Trupit Gjykues, i cili urdhëroi zbulimin e intervistës edhe pse në një version të redaktuar. ZPS gjithashtu parashtron se dëshmitari me dashje jep informacion të rremë”, thuhet në këtë vendim.

Së fundi, thuhet se ZPS kërkon ndërhyrje gjyqësore në funksion të “aplikimeve të përsëritura për zbulim të pabazë” nga Mbrojtja dhe sugjeron që Paneli i Apelit të miratojë një regjim të ngjashëm me atë të Rregullës 136 të Rregullores.

Në përgjigjen e tij, thuhet se  Haradinaj posaçërisht argumenton se Kërkesa e tij është dorëzuar me vonesë, sepse informacioni që lidhet me çështjen në fjalë – përkatësisht çështjet në lidhje me videot që i janë shfaqur dëshmitarit W04349 gjatë Intervistës së 9 nëntorit 2021 – u bënë të njohura mbrojtjes vetëm kohët e fundit.

Haradinaj thuhet se shton se një intervistë e mëtejshme është bërë më 15 dhjetor 2022 me dëshmitarin W04349 ku ai mban qëndrimin e tij. Sipas Haradinajt, mënyra e vetme për të sqaruar çështjen është që Mbrojtjes t’i zbulohet video-incizimi i intervistës së 9 nëntorit 2021.

“Në parashtresat e tij shtesë, që i përkasin pjesës së parë të kërkesës së tij, Haradinaj i referohet parashtresave të parashtruara fillimisht më 14 nëntor 2022 nga  Kadri Veseli në rastin KSC-BC-2020-06 që dyshohet se përmbajnë një deklaratë të redaktuar që i referohet materialit të Rregullës 103 dhe mbështet mundësinë që Personi i përmendur në Pjesën e Parë të Kërkesës ka bashkëpunuar me ZPS-në për të futur në kurth të Akuzuarit në të dyja rastet dhe është takuar me ZPS-në “të paktën 15 raste të veçanta”.  Haradinaj argumenton se parashtresat e 14 nëntorit 2022 të Veseli e mbështesin më tej kërkesën e tij, si dhe qëndrimin e tij se pretendimi i tij për kurth ka të bëjë jo vetëm me ZPS-në, por edhe me personat e lidhur me shtetin serb”, thuhet në këtë vendim.

Vendimi thotë se Paneli rikujton se, në përputhje me rregullën 103 të Rregullores, dhe duke iu nënshtruar rregullave 107 dhe 108 të Rregullave të cilat rregullojnë rastet e informacionit që nuk i nënshtrohen zbulimit, ZPS-ja do t’i zbulojë menjëherë Mbrojtjes çdo informacion sapo të jetë në kujdestarisë, kontrollit ose njohurive aktuale, të cilat mund të sugjerojnë në mënyrë të arsyeshme pafajësinë ose të zbusin fajin e të Akuzuarit ose të ndikojnë në besueshmërinë ose besueshmërinë e provave të ZPS-së.

Sipas vendimit, Paneli gjithashtu rikujton se, në përputhje me rregullën 112 të Rregullores, ZPS-ja do t’i zbulojë Mbrojtjes çdo informacion shfajësues të përmendur në rregullën 103, pavarësisht nga mbyllja e rastit në përputhje me rregullën 136 të Rregullores dhe çdo ankesë pasuese.  Tutje, thuhet se sipas Rregullës 110 të Rregullores, Paneli mund të vendosë, me kërkesë të një Pale ose proprio motu, për masat që do të ndërmerren si rezultat i mospërputhjes me detyrimet e zbulimit në përputhje me Rregullat, duke përfshirë pezullimin e procedurave dhe përjashtimi i provave, përveç provave shfajësuese.

“Paneli më tej thekson se, nëse një i akuzuar dëshiron të tregojë se Prokuroria është duke shkelur detyrimet e saj për zbulim, ai ose ajo duhet të identifikojë materialet e kërkuara, të tregojë prima facie natyrën e tyre të mundshme shfajësuese dhe të provojë kujdestarinë ose kontrollin e Prokurorisë mbi materialet e kërkuara. Edhe kur një paneli është i bindur se Prokuroria ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve të saj, paneli do të vazhdojë të shqyrtojë nëse Mbrojtja në të vërtetë ishte paragjykuar nga një dështim i tillë përpara se të shqyrtojë nëse mjeti juridik është i përshtatshëm”, thuhet tutje.

Vendimi thotë se siç është nënvizuar nga Haradinaj, procesi gjyqësor në lidhje me këtë person ka të bëjë pjesërisht me Materialin e Rregullës 103, i cili tashmë i është zbuluar Mbrojtjes në përputhje me Rregullën 103 të Rregullores si relevante me pretendimin e Mbrojtjes për kurth.

Paneli paraprakisht thuhet se  përcaktoi se nuk konsideronte se zbulimi i materialit të kërkuar shtesë lidhur me këto intervista ishte i garantuar në këtë fazë të procedurës. Paneli më tej rikujton se, siç konfirmohet nga jurisprudenca e gjerë penale ndërkombëtare, ekziston një prezumim i mirëbesimit nga ana e Prokurorisë kur kryen detyrimet e saj për zbulim.

“Paneli konstaton se Haradinaj nuk ka treguar në Kërkesë se ka ndonjë indikacion se materiali shfajësues mund të mbahet nga ZPS-ja. Duke kujtuar prezumimin e mirëbesimit nga ana e ZPS-së gjatë kryerjes së obligimeve të saj për zbulim, Paneli konstaton se kërkesa e Haradinajt që Paneli i Apelit të urdhërojë ZPS-në të konfirmojë nëse posedon ndonjë material që mund të zbulohet sipas Rregullës 103 të Rregullores nuk ka meritë”, thuhet tutje.

Sa i përket parashtresave shtesë, Paneli thekson se ato kanë të bëjnë me parashtresat e 14 nëntorit 2022 të Veseli, të cilat janë shpërndarë në formë të redaktuar publike më 16 dhjetor 2022.

“Paneli thekson se parashtresat shtesë janë dorëzuar më 3 janar 2023, shumë kohë pas mbylljes të orarit të informimit në përputhje me Rregullat 76 dhe 173(3) të Rregullores dhe se Haradinaj nuk jep ndonjë shpjegim për natyrën dhe kohën e kësaj paraqitjeje. Si rezultat, Paneli konstaton se nuk është një mënyrë për të zgjidhur çështjen e vendosur në parashtresat shtesë”, thuhet në këtë vendin.

Ndër të tjera, thuhet se në lidhje me Dëshmitarin W04349, të përmendur në pjesën e dytë të kërkesës, Paneli vëren se parashtresat e palëve trajtojnë çështje të ndryshme që lidhen me besueshmërinë e dëshmitarit, duke përfshirë nëse është lëshuar ndonjë video gjatë intervistës së 9 nëntorit 2021, nëse dëshmitari ka stimuj për të shtrembëruar atë që ndodhi gjatë intervistës së tij për benefitin e Haradinajt dhe çështje të mëtejshme që lidhen me afatet kohore të Kërkesës.

Po ashtu, është thënë se Paneli nuk do t’i shqyrtojë këto parashtresa në kontekstin e këtij Vendimi pasi ato nuk kanë asnjë ndikim në gjetjet në lidhje me detyrimet e ZPS-së për zbulim sipas Rregullës 103 të Rregullores.

“Përfundimisht, ZPS-ja konfirmoi në përgjigjen e saj, si dhe në kontekstin e proceseve gjyqësore të mëparshme, se nuk posedon ndonjë video të zbulueshme të llojit të kërkuar nga Haradinaj. Duke supozuar se përfaqësimi i ZPS-së është bërë me mirëbesim, Paneli konsideron se kërkesa e Haradinajt për t’i urdhëruar ZPS-së për të zbuluar informacione të tilla nuk është e justifikuar në rrethanat aktuale. Së fundi, Paneli thekson sugjerimin e ZPS-së që të miratohet një regjim analog me atë të Rregullës 136 të Rregullores, por konstaton se, në dritën e fazës shumë të vonë të procedurës, një masë e tillë nuk është më e nevojshme”, thuhet ndër të tjera në vendim.

Ndryshe, më 18 maj 2022 është shpallur aktgjykimi ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt, ku trupi gjykues i  shpalli fajtorë për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, frikësim gjatë procedurës penale dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës.

Ata u dënuan me nga katër vjet e gjysmë burgim, ku do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim, dhe me gjobë prej 100 eurosh për secilin. Ndërkaq, u liruan nga përgjegjësia penale për hakmarrje.

Vendimi i Apelit pritet të shqiptohet me 2 shkurt 2022.

Hysni Gucati së bashku me Nasim Haradinaj, akuzoheshin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, për frikësim të dëshmitarëve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës.

“Akuzat e paraqitura në aktakuzën e konfirmuar mbështeten në dyshimin e bazuar mirë se së paku midis 7 dhe 25 shtatorit 2020, z. Gucati dhe z. Haradinaj zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej Ligjit të Dhomave të Specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve (të mundshëm), në tre konferenca shtypi dhe aktivitete të tjera të transmetuara, si edhe përmes shpërndarjes së mëtejshme ku përfshihen deklaratat në rrjetet sociale”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara.

Gucati dhe Haradinaj ngarkoheshin se kanë bërë komente nënçmuese kundër dëshmitarëve të mundshëm dhe në mënyrë të përsëritur shprehen synimin e tyre për të dëmtuar punën e Dhomave të Specializuara.

“Me këto veprime, z. Gucati dhe z. Haradinaj shkelën fshehtësinë e procedurës dhe frikësuan dëshmitarë (të mundshëm) të Zyrës së Prokurorit të Specializuar dhe si pasojë penguan punën dhe hetimet e ZPS-së”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Të ngjashme